PRIVACY VERKLARING VOOR ELKAAR IN ARNHEM

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de (geautomatiseerde) verwerkingen van persoonsgegevens door:

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem. KVK 41046562, in dit kader handelend onder de naam “Voor Elkaar in Arnhem”.

1.     Verwerking van persoonsgegevens

Voor onze organisatie hebben we bepaalde gegevens van je nodig. De bescherming van deze gegevens vinden we belangrijk. We respecteren je privacy en behandelen je persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk. We houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

2.     Verplichte of noodzakelijke verstrekking van gegevens

Vragen wij je om persoonsgegevens? Dan geven we altijd aan of die gegevens noodzakelijk of verplicht zijn om aan ons te geven. Ook laten we je weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn als je de gegevens niet geeft. Ons uitgangspunt is om alleen de persoonsgegevens te verwerken die

noodzakelijk zijn voor de doeleinden die we in deze verklaring noemen.

3.     Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid.

4.     Uitwisseling gegevens met derden die zelf het verwerkingsdoel bepalen

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij doen dat alleen indien wij dit vooraf aan jou hebben gemeld en we wettelijk verplicht zijn om dat te doen of als jij hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door die derden. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar de privacyverklaringen van die derden, die te vinden zijn op hun websites.

5.     Welke gegevens verwerken we en waarom doen we dat?

We geven in de volgende alinea’s aan welke gegevens we van je verwerken en voor welk doel we die gegevens nodig hebben. De privacywetgeving schrijft voor dat we ook vertellen op welke juridische grondslag we die verwerking baseren.

We verwerken voor het aangegeven doel de vermelde persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang:

We verwerken de volgende persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming:

6.     Uitwisseling gegevens met derden die in opdracht van ons verwerken

Organisaties die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, doen dat volgens onze instructies en in onze opdracht op grond van een met ons gesloten verwerkersovereenkomst.

Organisaties die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

7.     Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering zonder jouw toestemming.

8.     Cookies en social media buttons op onze website

Op onze website maken wij gebruik van cookies van onszelf en van derde partijen. Die cookies verwerken persoonsgegevens van jou. Bij een eerste bezoek aan onze website zullen wij, voor zover dat verplicht is, jou vragen om toestemming voor het gebruik van die cookies. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics: Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Social media

Op onze website maken wij ook gebruik van social media buttons. Die buttons sturen jou door naar de desbetreffende social media platforms. Door op die buttons te klikken worden er persoonsgegevens van jou verwerkt door die social media platforms. In de privacyverklaringen van die social media platforms kun je lezen wat zij doen met jouw persoonsgegevens, zie:

9.     Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verzameld en vastgelegd. Normaal gesproken bewaren we de gegevens niet langer dan 2 jaar nadat dit doel is beëindigd. Bij een intrekking van de toestemming en bij een verzoek om verwijdering zullen wij de intrekking en het verzoek nog twee jaar bewaren. 

10. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Met het doel om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat jouw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruikmaakt van een online formulier op onze website. Ook worden jouw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat jouw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen de daartoe bevoegde personen die verbonden zijn aan ons jouw gegevens mogen inzien. Deze personen hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

11. Jouw rechten

 Inzagerecht

Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 Recht op correctie of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Je hebt ook het recht de gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is, tenzij wij een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebben.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht, vanwege jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit recht heb je bij alle verwerkingen, maar niet voor de verwerkingen die zijn gebaseerd op de volgende grondslagen:

Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze activiteiten, diensten of producten en soortgelijke ‘direct marketing’ verwerkingen, dan zullen we dat bezwaar altijd accepteren. We zullen je gegevens daar vervolgens niet meer voor gebruiken.

Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen we beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Wij zullen moeten aantonen dat, ondanks je bezwaar, we toch een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van je persoonsgegevens. Is dat belang er niet, dan wordt de verwerking direct gestopt.

Recht op opschorting van de verwerking

In de hieronder genoemde gevallen heb je ook het recht om de verwerking van je gegevens te beperken (op te schorten). Wij zullen dan de verwerking van de gegevens tijdelijk opschorten. Dit recht heb je in de volgende vier gevallen:

Recht op teruggave van gegevens

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte gegevens (terug)geleverd te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt uitsluitend:

Intrekking van verleende toestemming voor verwerking van gegevens

Verwerken wij je gegevens op basis van jouw toestemming? Dan geldt dat je die toestemming altijd mag intrekken. Wij stoppen dan direct met de verwerking. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht, verwerkingen die al gedaan zijn blijven geoorloofd. We bewaren het verzoek tot intrekking nog twee jaar. 

12. Uitoefening van deze rechten

Wil je gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Dat is voor jou kosteloos. 

Reactietermijn

We zullen zo mogelijk binnen een maand op je vragen en verzoeken reageren. Het kan zijn dat ons dat vanwege de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken niet lukt. Mocht dat zo zijn, dan zullen we je hierover binnen een maand informeren.

Identificatie

We kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dat gebeurt om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van je verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we op voorhand een kopie van je identiteitsbewijs mee te zenden. Maak op deze kopie het Burgerservicenummer en de pasfoto onleesbaar.

Individuele afweging bij ieder verzoek

Een bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden zullen we altijd accepteren. Andere verzoeken zullen we beoordelen in de context van de omstandigheden. Als we geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, zullen we dat uitleggen. Desgewenst kun je vervolgens aan de rechter vragen daar een oordeel over te geven.

13. Toezichthouder

Je kunt altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

14. Vragen over de verwerking van je gegevens

Ook kun je altijd vragen stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

15. Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website: www.voorelkaarinarnhem.nl

16. Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid? Of wil je een beroep doen op één van je wettelijke rechten? Dan kun je contact met ons opnemen via:

SWOA, Kazerneplein 2, 6822 ET, Arnhem, 026 3272266, info@swoa.nl, KVK 41046562.

Neem contact op