Praktische instructie voor vragers van Voor Elkaar in Arnhem

Wat beschrijft deze gedragscode?

Voor Elkaar in Arnhem heeft deze gedragscode vastgesteld. De gedragscode richt zich op het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag, zoals agressie, racisme, seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast gaat het over het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen.

Voor Elkaar in Arnhem vindt het belangrijk te omschrijven welk gedrag van (vrijwillige) medewerkers, samenwerkingspartners en klanten verwacht wordt en welk gedrag ongewenst is.

Deze gedragscode vind je op de website van Voor Elkaar in Arnhem en in de wijklocaties van waaruit wijkcoördinatie fysiek wordt uitgevoerd. We verwachten dat iedereen zich houdt aan de afspraken uit deze gedragscode. Iedereen kan op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. De gedragscode is gedeeld met de partners in de wijken waarmee we samenwerken.

Afspraken rondom corona
Iedereen werkt volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Met welke vragen kan je bij Voor Elkaar in Arnhem terecht?
Voor Elkaar in Arnhem wordt ingezet bij vragen in de informele zorg en ondersteuning. Vragen worden neergelegd bij netwerkorganisaties die met vrijwilligers werken of bij vrijwilligers die zich bij Voor Elkaar in Arnhem hebben aangemeld.

Vrijwilligers zijn niet inzetbaar bij Algemene Dagelijkse Levensverichtingen (ADL) en medische handelingen. Samen wandelen doen we wel.

Voorwaarden om een vrijwilliger in te kunnen zetten:

Gedragscode

1 Privacy

2 Grenzen

3 Ongewenst gedrag

4 Financiën

Wij vragen jou als vrager de reiskosten van de vrijwilliger te vergoeden, omdat we vinden dat een vrijwilliger zijn tijd geeft aan iemand. Je betaalt de vergoeding op het moment dat je de ondersteuning krijgt. De reiskosten kunnen bestaan uit de vergoeding van een buskaart, eventuele parkeerkosten of een vergoeding van € 0,28 per kilometer.

5 Verzekering

Gemeente Arnhem heeft voor alle Arnhemse vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Dit is een ongevallen-, ongevalleninzittenden- en persoonlijke eigendommenverzekering, (verkeer)aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. In de meeste gevallen wordt eerst gekeken of de eigen verzekering van de vrijwilliger ingezet kan worden. Zo niet, dan kan er gebruik gemaakt worden van de gemeenteverzekering.

Voor Elkaar in Arnhem ondersteunt je als je gebruik moet maken van de gemeenteverzekering. Je neemt in dit geval contact op met Jan Jacobs, de contactpersoon van Voor Elkaar in Arnhem. Hij is bereikbaar via 06-11781074 of mail jjacobs@swoa.nl.

6 Verantwoording & AVG

De organisatie Voor Elkaar in Arnhem is verantwoordelijk voor de match die gemaakt wordt tussen vrijwilliger en vrager. Zij fungeert ook als aanspreekpunt als er meldingswaardige zaken zijn. Voor Elkaar in Arnhem kan dan ook inspraak hebben in de manier van omgang naar de vrijwilliger.

Neem contact op